PATIENT INFORMATION

 

 

 

 

 

 

Tidsbestilling til konsultation

Grundet den fortsatte Corona-situation har vi besluttet at ændre klinikkens tidsbestillings-system ved lægen. Vi kan fortsat ikke genoptage åben konsultation om morgenen. I stedet har vi valgt at indføre et nyt tidsbestillingssystem baseret på  “Tid samme dag” også kaldet TSD.

Fremadrettet kan vi derfor tilbyde 2 slags tider:

  • Planlagte tider SKAL bruges ved: Attester & lægeerklæringer, samtaleforløb, spiraloplægning, kirurgiske indgreb, børneundersøgelser til og med 1 år og konsultationer med tolk.

  • Tid Samme Dag tider er til alt andet.

Planlagte tider skal du booke via telefonisk kontakt til sekretariaet

Du kan selv ikke forudbestille hvilke blodprøver/undersøgelser der skal foretages, da dette ALTID skal bestilles via læge, sygeplejerske eller sekretær. Grundet transport af prøver til sygehus, kan vi senest udføre blodprøver mv. kl 13.45.

Kronikerkontroller, livmoderhals-celleundersøgelse, svangre/graviditetsundersøgelser og børneundersøgelser fra 1 år skal bookes ved sygeplejerske, ikke læge.

Læs mere om tidsbestilling HER

 
Det er IKKE muligt at reservere tid hos både sygeplejersken og lægen på samme dag. Årsagen til dette er, at vi iflg. overenskomsten med Danske Regioner kun kan honoreres for én konsultation pr. dag.

 
Telefonkonsultation
Klinikken har ikke særskilt tid afsat til telefonkonsultation med læge/sygeplejerske. Hvis du ønsker telefonisk kontakt til læge/sygeplejerske er du  velkommen til at kontakte sekretariaet, som vil sørge for at du bliver ringet op af den pågældende.
 
Sygebesøg
Lægen vurderer på baggrund af dine oplysninger * om et sygebesøg er nødvendigt. Normalt vil undersøgelse i konsultationen være at foretrække, fordi undersøgelsesmuligheder og udstyr her giver mulighed for en mere præcis undersøgelse og behandling.
Vi kan ifølge vores overenskomst ikke køre sygebesøg blot pga. personale mangel.  Det er dyrt for sygesikringen og giver en dårlig udnyttelse af lægens tid.
*herunder puls, blodtryk, temperatur, vejtrækning, bevidsthedsniveau og andet relevant
 
Akut sygdom
Hvis du bliver akut syg, kan du kontakte din egen læge på alle hverdage kl. 08-16. Uden for dette tidsrum kan du kontakte Lægevagten.
 
Ring 112!

Ved mistanke om alvorlig livstruende sygdom, f.eks. blodprop i hjerne eller hjerte, kontaktes straks 112 - ikke egen læge!
 
E-konsultation
E-konsultation omfatter enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter, som ikke kræver supplerende spørgsmål fra lægens side.
E-konsultation omfatter også elektronisk meddelelse til hjemmeplejen/plejehjemmet med svar på laboratorieprøver eller undersøgelser samt eventuel behandlingsplan.
Endvidere omfattes situationer, hvor hjemmeplejen/plejehjemmet sender elektronisk meddelelse med observationer vedrørende patienten, og lægen svarer med behandlingsplan. Social- og sundhedsassister anmodes om primært at kontakte kommunens sygeplejersker, som ofte vil kunne løse problemer uden lægelig involvering.   
Bemærk! vi besvarer kun mails/e-konsultationer hvis du er oprettet som bruger og har anvendt modulet via denne hjemmeside.
 
Medicingennemgang
En medicingennemgang ikke kan "bestilles".
Det altid er den behandlingsansvarlige læges faglige vurdering af den enkelte patients helbredsmæssige tilstand, der er afgørende for, hvornår det er fagligt relevant at foretage en medicingennemgang.
Medicingennemgang med vurdering af ordinationerne foretages altid i forbindelse med ”årskontrol”, hvor der foretages en helbredsmæssig status på en kronisk sygdom (f.eks. KOL, diabetes) og lægges en behandlingplan for den kommende periode.  Medicingennemgang indgår også i et "Opsøgende hjemmebesøg for skrøbelige ældre (normalt over 75 år)”.
 
Dosisdispensering

Sunhedsstyrelsens retningslinier for dosisdispensering fremgår her:http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/Rådgivning%20og%20regler/LAGEMIDLER/Dosisdispensering
Bemærk specielt:  Det er den ordinerende læges ansvar at vurdere, om der er indikation for dosisdispensering. Blandt andet skal patienten være stabilt medicineret, og det skal dreje sig om medicin, der kan dosisdispenseres. Hvis der skal gives mange præparater ved siden af dosisdispenseringen, skal lægen vurdere, om patienten egner sig til hertil.
 
Hvis lægen er fraværende på grund af ferie, kursus eller sygdom
I disse situationer henviser klinikkens telefonsvarer til en stedfortræder.
 
Sygdom ved ophold fjernt fra egen læge
Hvis du under midlertidigt ophold andre steder i landet har behov for akut lægehjælp, kan du kontakte en læge i området, hvor du opholder dig.
 
Udlandsrejser
Hvis der foreligger sygdom, og du påtænker udlandsrejse, bør du søge oplysning om rejseforsikring, evt. hos Sundhedsministeriet. Der er ret indviklede regler på området.
 
Flytning og lægeskift

Man har ret til at vælge læge inden for 15 km fra sin bopæl. Ved flytning inden for et lokalområde vil man derfor ofte kunne beholde sin praktiserende læge. Hvis lægen er indforstået, kan man vælge en læge, der bor mere end 15 km væk. Nærmere oplysninger fås hos kommunen, hvor lægevalg finder sted. Hvis du skifter læge, kan du give din nye læge tilladelse til at rekvirere din journal fra den tidligere læge.
 
Henvisning til sygehus, speciallæge m.v.
Hvis din sygdom efter din egen læges vurdering nødvendiggør særlige undersøgelser, laves der en henvisning. Du vælger selv i forbindelse med drøftelserne med din læge, hvem henvisningen skal stiles til. Din egen læge vejleder dig om, hvilke konkrete muligheder der er, sygdommens art taget i betragtning. Undersøgelse hos øjen- og ørelæger kræver dog ingen henvisning fra egen læge. Sygdomsbehandling hos speciallægen er gratis for gruppe 1-sikrede. Derimod skal gruppe 2-sikrede normalt selv betale en del af speciallægens honorar. Gruppe 2-sikrede kan søge speciallæge uden henvisning fra en praktiserende læge.
 
Besked til egen læge efter indlæggelse eller speciallægeundersøgelse
Det normale er, at egen læge modtager besked om resultatet af undersøgelserne. Det er vigtigt af hensyn til den fortsatte behandling, som sædvanligvis skal foretages ved din egen læge. Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker, at egen læge orienteres, vil dette ønske blive respekteret.